Zakres usług

Pomoc prawna dla Klientów Indywidualnych:

Sprawy karne:

– obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
– obrona w sprawach o wykroczenia
– pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
– reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w –
charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

Sprawy cywilne:

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:
– prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
– prawa rzeczowego (m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
– spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:
– rozwody
– separacje
– alimenty
– przysposobienie

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:
– reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej
– przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
– przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
– zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Pomoc prawna dla Klientów Biznesowych:

– zakładanie, rejestracja, przekształcenia spółek, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
– obsługa prawna organów spółek
– uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami
– wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
– pomoc prawna w dochodzeniu należności i windykacji
– przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
– udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji