31.03.2020r. Prezydent RP podpisał pakiet ustaw wprowadzających tzw. Tarczę Antykryzysową, mającą przeciwdziałać skutkom pandemii. Jednym z elementów przewidzianych w powyższym pakiecie jest zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020. Poniżej odpowiadam Państwu na najczęściej pojawiające się pytania odnoszące się do możliwości uzyskania takiej pomocy:

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Będą to płatnicy składek, którzy byli zgłoszeni do systemu ubezpieczeń społecznych, jako płatnicy przed dniem 1.02.2020r., o ile przed 29.02.2020 zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (poza pracownikami wliczany również zleceniobiorców oraz samych płatników) oraz ich przychód w lutym 2020r. nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 15.681 zł). Do grona podmiotów uprawnionych należą również osoby duchowne.

Co oznacza zwolnienie z obowiązku płatności składek ZUS?

Zwolnienie oznacza, że płatnik nie będzie musiał płacić za składki we wskazanym okresie oraz po jego zakończeniu. Zwolnienie nie rodzi żadnych dodatkowych opłat po stronie przedsiębiorcy.

Jakich składek zwolnienie dotyczy?

Są to składki: na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusze: Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy i Emerytur Pomostowych.

Czy brak płatności tych składek – zgodnie ze zwolnieniem – oznacza, że składki te nie zostaną wliczone do okresów zaliczających się na prawo do renty lub emerytury?

Nie. Składki te zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych, a więc okres tych 3 miesięcy zostanie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz wysokości przyszłej emerytury.

Opłacam dobrowolnie składkę chorobową, czy zasada ciągłości mimo nieopłacenia tej składki nadal będzie obowiązywała?

Tak, jednak pamiętaj, że nawet przy dobrowolnej składce wymagane jest złożenie wniosku o jej umorzenie. Zasady uzyskania zwolnienia z tej składki są takie same jak przy składkach obowiązkowych.

Gdzie i w jakiej formie mam złożyć wniosek o zwolnienie z płatności składek ZUS?

Wniosek ten należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Składając wniosek w formie elektronicznej, pamiętaj, że musisz opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, złożonym za pomocą profilu informacyjnego, utworzonego w systemie udostępnionym przez ZUS. Wniosek składany w formie papierowej możesz zanieść osobiście do ZUS lub (co jest w obecnym czasie preferowane) wysłać pocztą na adres placówki ZUS.

W jaki sposób wypełnić wniosek i czy mogę uzyskać pomoc w jego wypełnieniu?

Tak. Rozpoczęła się akcja #RatujBiznes, w której zgłoszeni do pomocy prawnicy mogą Państwu nieodpłatnie udzielić informacji co do warunków uzyskania zwolnienia oraz pomóc w wypełnieniu wniosku.

Serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego: sekretariat@adwokatkrp.pl, telefonicznego: 666-834-012 lub za pomocą Formularza kontaktowego w celu uzyskania wyżej opisanej pomocy, gdyż nasza Kancelaria również bierze udział w tej akcji.

Tarcza antykryzysowa
Tarcza antykryzysowa